Vietlott

Tiếng Anh | Cụm từ & Mẫu câu - Du lịch | Máy tính

Máy tính - Trang đầu

Sao
Copy
Cắt
Cut
Dán
Paste
In đậm
Bold
In nghiêng
Italic
Gạch chân
Underline
Phông
Font
Cỡ chữ
Font Size
Lọc
Filter
Sắp xếp A-Z
Sort A to Z
Ô
Cell
Chổi quét
Format Painter
Điền
Fill
Đường viền
Borders

Máy tính - Các nút Office

Tạo mới
New
Mở
Open
Lưu
Save
Lưu với tên file
Save as
In ấn
Print
Hủy thao tác
Undo
Khôi phục thao tác
Redo
Chèn
Insert
Xóa
Delete
Đổi tên
Rename
Thay thế
Replace
Đóng
Close
Hủy
Cancel
Hàng
Row
Cột
Column
Xem trước trang in
Print Preview
Thu nhỏ
Minimize
Phục hồi
Restore

Máy tính - Chèn

Bảng
Table
Hình ảnh
Picture
Biểu đồ
Chart
Hộp văn bản
Text Box
Tiêu đề đầu & cuối trang
Header & Footer
Hình dạng
Shape
Ngắt trang
Page Break

Máy tính - Bố trí Trang

Tab
Tab
Lề
Margins
Chọn vùng in
Set Print Area

Máy tính - Tham chiếu

Chú thích cuối trang
Insert Footnote
Chỉ mục văn bản
Insert Index

Máy tính - Xem lại

Đánh vần & Ngữ pháp
Spelling & Grammar
Cài đặt ngôn ngữ
Set language
Dịch
Translate
Đếm số từ
Word Count
Ô ghi chú
Balloons

Máy tính - Xem

Thước kẻ
Ruler
i i