Vietlott

Tiếng Anh | Cụm từ & Mẫu câu - Học thuật | Kết luận

Kết luận - Tóm tắt ý

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
We opened this paper by noting…
Câu mở đầu cho phần tóm tắt luận án
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
The foregoing discussion has attempted to…
Mô tả những kết quả rút ra từ luận án
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
The hypotheses were tested with data covering…
Mô tả các dữ liệu trong bài viết và sự liên hệ với các luận điểm được đưa ra
Tóm lại...
To sum up…
Chuyển ý chung chung để dẫn vào phần tóm tắt
Tóm lại...
In summary, …
Chuyển ý chung chung để dẫn vào phần tóm tắt

Kết luận - Đưa ra kết luận cuối cùng

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Dùng để trình bày nội dung tổng quát và kết quả chính của luận án
Về tổng thể...
All in all…
Đưa ra đánh giá chung về luận án
Nhìn chung...
By and large…
Đưa ra đánh giá chung về luận án
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
…leads us to the conclusion that…
Đưa ra kết luận chắc chắn với đầy đủ các chứng cứ
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
The arguments given above prove that…
Đưa ra kết luận chắc chắn với đầy đủ các chứng cứ
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
We can see then, that…
Đưa ra kết luận cuối cùng sau khi đã trình bày các lập luận
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
All of this points to the fact that…
Đưa ra kết luận cuối cùng sau khi đã trình bày các lập luận
... có thể giúp chứng tỏ...
Understanding...can help reveal…
Nhắc tới một lập luận hoặc chứng cứ nào đó minh họa cho kết luận của người viết
Nhìn nhận một cách khách quan...
On balance…
Đưa ra đánh giá khách quan về kết quả nghiên cứu
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Nhận xét các điểm hạn chế của luận án
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Đưa ra kết luận cuối cùng
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Công nhận một số ý tưởng từ nguồn khác
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Nhấn mạnh kết luận chính của luận án
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Nêu rõ luận án này nhằm mục đích giải thích cái gì
i i