Vietlott

Tiếng Anh | Cụm từ & Mẫu câu - Giao tiếp kinh doanh | Lịch hẹn

Lịch hẹn - Đặt lịch

Làm ơn cho tôi đặt lịch hẹn với ông Nguyễn Văn A.
I would like an appointment with Mr Smith please.
Trang trọng, rất lịch sự
Vui lòng cho tôi biết lúc nào thì thuận tiện cho ông/bà?
When would it suit you?
Trang trọng, lịch sự
Chúng ta có thể sắp xếp một cuộc hẹn được không?
Can we arrange a meeting?
Trang trọng, lịch sự
Tôi nghĩ chúng ta nên sắp xếp một cuộc hẹn.
I think we should meet.
Trang trọng, thẳng thắn

Lịch hẹn - Lùi lịch hẹn

Không biết ông/bà có thể dời cuộc hẹn của chúng ta được không?
I wonder whether we can postpone our meeting?
Trang trọng, rất lịch sự
Tiếc rằng tôi không thể gặp ông/bà vào 2h chiều mai. Liệu chúng ta có thể gặp muộn hơn được không, tầm 4h chẳng hạn?
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Trang trọng, lịch sự
Liệu chúng ta có thể dời lịch hẹn sang một ngày khác được không?
Would it be possible to set another date?
Trang trọng, lịch sự
Tôi xin phép dời lịch hẹn sang...
I have to postpone our meeting until…
Trang trọng, lịch sự
Rất tiếc là tôi lại bị trùng lịch vào cuộc hẹn của chúng ta. Liệu ông/bà có thể vui lòng dời lịch sang một ngày khác được không?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Trang trọng, lịch sự
Tôi không còn cách nào khác ngoài thay đổi ngày hẹn của chúng ta.
I am forced to change the date of our meeting.
Trang trọng, thẳng thắn
Liệu ta có thể gặp sớm/muộn hơn được không?
Could we make it a bit earlier/later?
Trang trọng, thẳng thắn

Lịch hẹn - Hủy hẹn

Do không thể liên lạc với ông/bà qua điện thoại, tôi xin viết email này để xin hủy cuộc hẹn của chúng ta vào ngày mai. Tôi vô cùng xin lỗi về sự bất tiện này.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Trang trọng, lịch sự
Tôi rất tiếc phải báo với ông/bà rằng tôi sẽ không thể tham dự cuộc họp của chúng ta như đã hẹn.
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Trang trọng, lịch sự
Tôi e rằng tôi phải hủy lịch hẹn của chúng ta vào ngày mai.
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Trang trọng, lịch sự
Vì lý do..., tôi e rằng tôi phải hủy cuộc hẹn của chúng ta.
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
Trang trọng, lịch sự
i i